Ψυχολόγος
  Βοηθάμε το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς.
 
 


Έργο

Αναλυτικότερη Περιγραφή του Έργου μας

Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. έχουν αρμοδιότητες για τα εξής:

 • Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Οι περιφερειακές υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιφερειών έχουν υποχρέωση να παρέχουν συνδρομή, όταν τους ζητηθεί. Τα αντικείμενα στα οποία παρέχεται η συνδρομή αυτή καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
 • Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής και τους αρμόδιους κατά περίπτωση - συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
 • Την εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία , στην έδρα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή στο σπίτι.
 • Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη, σε όλη την έκταση της εκπαίδευσης και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς των μαθητών και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.
 • Τον καθορισμό του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι, καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης.
 • Την εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Την εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.

 

Ποιοι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι έχουν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση και προσαρμογή εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών. Για παράδειγμα, άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής, νοητική καθυστέρηση, νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας, προβλήματα λόγου και ομιλίας, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσορθογραφία, δυσαριθμησία ή δυσλεξία, σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, αυτισμό, άλλες διαταραχές ανάπτυξης, προβλήματα ψυχικής υγείας, κ.ο.κ.

 

Πώς λειτουργούν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημαντική ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς.

Πριν από οιαδήποτε παραπομπή, θα πρέπει πρώτα να εμπλέκεται ο σχολικός σύμβουλος και μόνο εάν κριθεί απαραίτητο εμπλέκεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Επίσης, το σχολείο θα πρέπει πριν την παραπομπή/επίσκεψη του μαθητή να αποστέλλει εγκαίρως στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. συμπληρωμένο το Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης. Αυτό το έντυπο διαφέρει για τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 • Για παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, το έντυπο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.
 • Για παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό, το έντυπο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.
 • Για παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο και λύκειο, το έντυπο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.
Η αρχική επαφή είναι συνήθως τηλεφωνική. Τηλεφωνούν οι κηδεμόνες του παιδιού, και μόνο, ή ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, εάν είναι ενήλικος, αποκλειστικά. Σε αυτό το πρώτο τηλεφώνημα, θα ζητηθούν ορισμένες πληροφορίες, που καταγράφονται από τον ειδικό σε ένα σχετικό φυλλάδιο. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και το αίτημα, όπως το εκφράζει ο ενδιαφερόμενος, η περίπτωση συζητείται στην επιστημονική ομάδα, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και ορίζει ένα πρόγραμμα συναντήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι ξανατηλεφωνούν από την ημερομηνία που θα τους ειπωθεί και μετά, για να ενημερωθούν για το χρόνο της πρώτης συνάντησης.

Στην πρώτη συνάντηση συνήθως καλούνται μόνο οι κηδεμόνες για να δώσουν ένα αναλυτικό ιστορικό στον/στην κοινωνικό/ή λειτουργό. Στο τέλος αυτής της συνάντησης, ορίζεται μία νέα για το παιδί με τον/την ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ή εκπαιδευτικό. Το παιδί μπορεί να χρειαστεί να προσέλθει μερικές φορές, πριν τη διατύπωση μίας γνωμάτευσης, ενώ μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις, με στόχο την παρέμβαση. Στο σχολείο επιδίδεται μία εμπιστευτική γνωμάτευση που περιγράφει με συνοπτικό τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, ενώ οι ειδικοί θα συζητήσουν με τους γονείς και το παιδί ό,τι χρειάζεται ώστε να γίνει απολύτως κατανοητό το πρόβλημα και οι προτεινόμενες λύσεις, ενώ είναι έτοιμοι να παράσχουν και όποια άλλη πληροφορία χρειάζεται.

Πέραν αυτών, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση ενός Ειδικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.) με βάση τις ανάγκες του παιδιού, που θα ελέγχεται περιοδικά, και μπορεί να τροποποιηθεί.

  Διαδικασία

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας στελεχώνουν:

 • Ψυχολόγοι
 • Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κοινωνικοί λειτουργοί

 

Πώς θα μας βρείτε;

Το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Μαγνησίας, κατόπιν εντολής της πρώην Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κας Πράντζου-Κανιούρα, μεταφέρθηκε στο πατάρι του κλειστού γυμναστηρίου του 4ου Γυμνασίου Βόλου, στη συμβολή των οδών Νεαπόλεως και Κοδριγκτώνος (είσοδος από Νεαπόλεως), στα σχολεία πίσω από τον Ο.Α.Ε.Δ. Το λεωφορείο υπ. αρ. 6 (ζητήστε το μπλε εισιτήριο) είναι το πιο κοντινό.

Το κτήριο δεν είναι προσβάσιμο σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Η πλήρης διεύθυνση είναι: Νεαπόλεως και Κοδριγκτώνος, Νεάπολη Βόλου, 383 34 Βόλος

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

++30 2421020818

Τηλεομοιοτυπωτής

++30 2421020814

Ταχυδρομική διεύθυνση

Νεαπόλεως και Κοδριγκτώνος, Νεάπολη Βόλου, 383 34 Βόλος

Χάρτης

Ηλεκτρονική διεύθυνση

mail {at} kday[τελεία]mag[τελεία]sch[τελεία]gr

 

   
      Αποστείλατε αλληλογραφία στη διεύθυνση mail {at} kday[τελεία]mag[τελεία]sch[τελεία]gr με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτό το δικτυακό τόπο.

Κατασκευαστής: Αργύριος Μπίρης, ψυχολόγος ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Μαγνησίας
Τελευταία τροποποίηση: 3-9-2012